Список опублікованих праць Кредісова Вячеслава Анатолійовича

Список опублікованих праць (період 1999-2003 рр.)

Кредісова Вячеслава Анатолійовича,

доктора економічних наук, Заслуженого економіста України

Монографії, розділи книг, брошури

Кредісов В.А. Підприємництво — вирішальний фактор розвитку країн з перехідною економікою. — К.: Знання України, 2003. — 327 с. (18,5 д.а.).

Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. — К.: Тов-во «Знання», КОО, 1999. — 556 с. (36 д.а.). Особисто здобувачу належать: §§ 6, 7, 8 розділу 2, розділи 3, 6 (7 д.а.).

Безпека економічних трансформацій: 36. матеріалів круглого столу / За ред. Я.А. Жаліла. — К.: НІСД, Альтерпрес, 2000. — 386 с. (23,1 д.а.). Особисто здобувачу належать: с. 91—93, с. 145—147, с. 184—186.

Економічна демократія та розвиток місцевого самоврядування в Україні / Я.А. Жаліло, В.А. Кредісов, В.А. Комаров, А.Ю. Сменовський.
Аналітична доповідь (3 д.а.) — в збірнику «Економічна демократія та розвиток місцевого самоврядування в Україні» // За ред. Я.А. Жаліла. — К.: НІСД, 2003. 100 с. (5,8 д.а.).

Кредісов В.А. Підприємництво в Україні: суть, типи та умови формування. — К.: Знання України, 2003. — 68 с. (4 д.а.).

За ред. Кредісова А.І. Менеджмент: навчальні матеріали у схемах і формулах — К.: Знання України, 2008. — 539 с. Особисто здобувачу належать: сс. 435-514.

Статті в наукових фахових виданнях

Кредісов В.А. Країни з відкритою економікою розвиваються швидше // Економіст. — 1998. — № 11. — С. 19.

Кредісов В.А. Українське підприємництво: зміни в діяльності керівників-менеджерів у контексті світового досвіду // Формування торговельних режимів у перехідних економіках в умовах глобалізації (приклад України): 36. наук, праць. — К.: КНУ, 2001. — С. 99—103.

Кредісов В.А. Держава і ринок: необхідність взаємодії у перехідній економіці // Економіка України. — 2002. — № 2. — С. 50—57.

Кредісов В.А. Державна підтримка конкурентного підприємницького середовища в Україні // Економіка і управління. — 2002. — № 4. — С. 22—29.

Кредісов В.А. Особливості інтеграції України до світового господарства // Актуальні проблеми міжнародних відносин: 36. наук, праць. — К.: КНУ, 2002. — Вип. 33, ч. 1. — С. 264—270.

Кредісов В.А. До питання про моделювання сучасного економічного розвитку України // Вісник Академії митної служби України. — Дніпропетровськ, 2002. — № 2. — С. 55—62.

Кредісов В.А. Інституційна модель підприємницького середовища // Актуальні проблеми міжнародних відносин. — К.: КНУ, 2002. — Вип. 35, ч. 1.—С. 191—195.

Кредісов В.А. Роль біхевіоріальних чинників у створенні інституційної системи ринкової економіки // Економіка України. — 2003. — № 12. — С. 46—50.

Кредісов В.А. Вступ України до COT як необхідна умова для становлення національного підприємництва // Міжнародна економіка: 36. наук, праць Ін-ту світ, економіки і міжнар. відносин HAH України / Відп. ред. B.C. Новицький. — К., 2003. — Вип. 3. — С. 48—57.

Кредісов В.А. Роль підприємництва в розвитку депресивних регіонів // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: 36. наук, праць / Відп. ред. М.І. Долішній. Луцьк: Надстир’я, 2003. — Вип. IX, № 2. — С. 5—10.

Кредісов В.А. Зарубіжний досвід використання інформаційного ресурсу у підприємницькій діяльності // Актуальні проблеми міжнародних відносин: 36. наук, праць. — КНУ. — 2003. — Вип. 44, ч. 1. —С. 14—18.

Кредісов В.А. Ринкова інфраструктура як системоутворюючий чинник сучасної економіки // Економіка і управління. — 2003. — № 3. — С. 11—18.

Кредісов В.А. Координація інституційно-ринкових трансформацій у центральноєвропейських країнах // Міжнародна економіка: 36. наук, праць Інституту світової економіки і міжнародних відносин HAH України. — К., 2003. —Вип. 39. — С. 139—146.

Кредісов В.А. — Мале підприємництво у світовому досвіді ведення інноваційного господарювання // Актуальні проблеми міжнародних відносин: 36. наук праць. — КНУ. — 2003.— Вип..42, ч. 1. — С. 248-256.

Кредісов В.А. Шлях України до Європейського союзу —тільки через вирішення проблем малого та середнього підприємництва // Економіст. — 2003. — №2. — С. 22—24.

Кредісов В.А. Підприємництво як чинник вирішення проблем зайнятості в Україні // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2004. — № 1(71), ч. 1. — С. 87—91.

Кредісов В.А. Система суспільно-економічних чинників функціонування підприємництва // Формування ринкових відносин в Україні: 36. наук, праць / Наук. ред. I.K. Бондар. — К., 2004. — Вип. 3(34). — С. 3—9.

Кредісов В.А. Умови та особливості відтворення підприємництва // Теорії мікро-макроекономіки: 36. наук, праць / Відп. ред Ю.В. Ніколенко. — К, 2004. — СІ62—169.

Кредісов В.А. Напрямки вдосконалення економічного механізму самоуправління підприємництва // Економіка і управління. — 2004. — № 1. — С. 25—33.

Кредісов В.А. Ринкова еволюція композитної економіки у країнах Центральної Європи // Формування ринкових відносин в Україні: 36. наук, праць / Наук. ред. І.К. Бондар. — К., 2004. — Вип. 5(36). — Є. 23—27.

Публікації в інших наукових виданнях

Кредисов В.А. Мало собрать хор. Важно, чтобы он привлекал окружающих // Капитал. — 1996. — № 7—8. — С. 8—9.

Кредісов В.А. Дві варіації на тему сертифікації // Професіонал. — 1998. —№ 3. — С. 23.

Кредісов В.А. Лібералізація економіки як умова ефективної зовнішньоекономічної діяльності // Ринкові реформи та економічний розвиток перехідних суспільств: приклад України: Матеріали міжнародної наукової конференції. — К: КНУ, 1998. — С. 62—66.

Кредісов В.А. Чого чекають від ділових асоціацій їх члени? // Роль ділових асоціацій у створенні сприятливого середовища: Матеріали круглого столу, Київ, 22.01.1999. — К.: Україн. незалеж. центр політ, досліджень, 1999. — С. 6—9.

Кредісов В.А. Робота на українському ринку: досвід і перспективи / Розвиток торгівлі та проблема низького платоспроможного попиту в Україні: Матеріали круглого столу, Київ, 03.03.1999. — К.: Україн. незалеж. центр політ.досліджень, 1999. — С. 5—10.

Кредісов В.А. Етика ведення бізнесу: міжнародні стандарти і українські реалії // Етика ведення бізнесу: міжнародні стандарти і українські реалії: Матеріали круглого столу, Київ, 06.07.1999. — К.: Україн. незалеж. центр політ, досліджень, 1999. — С. 20—23.

Кредісов В.А. Разом лобіювати інтереси підприємців // Час відродження. — 1999. — № 1. —С. 12—13.

Кредісов В.А. «Нова Формація» відстоює підприємництво // Час відродження. — 1999. — №2. — С. 21.

Кредісов В.А. Україна та ВТО: точка зору українського бізнесмена // Контекст: Інформаційно-аналітичний бюлетень Міжвідомчої комісії з питань приєднання України до СОТ. — 1999. — № 5. — С. 4—5.

Кредисов В.А. Политик должен заниматься политикой, а предприниматель — бизнесом // Новая Генерація: Раздел «Эпицентр экономики». 1999. — №4. — С. 8.

Кредісов В.А. Український бізнес потребує прозорості // Український промисловець. — 2000. — № 1. — С. 36.

Кредісов В.А. Державна регуляторна політика в Україні очима підприємців // Економічні реформи сьогодні. — 2001. — № 36. — С. 28—32.

Малий і середній бізнес у пошуках місця в стратегії економічного зростання в Україні: 36. наук, статей / За ред. Я.А. Жаліла.— К.: Альтпрес, 2002. — (Сер. «безпека економічних трансформацій»; Вип. 19). — Особисто здобувачу належать: с. 91—93.

Кредісов В.А. Основні причини кволого розвитку малого і середнього бізнесу в Україні // Економічний часопис-ХХІ. — 2002. — № 6. — С. 27—28.

Кредісов В.А. Український підприємець: «Где бы я ни был и чтоб я не делал, пред Родиной вечно в долгу …» // Час відродження: рубрика «Держава і економіка». — 2003. — № 3 (36). — С. 44—45.

Кредісов В.А. Вплив українського малого та середнього підприємництва на прискорення інтеграції України до Євроатлантичних структур // Економічний часопис XXI. — 2003. — № 11—12. — С. 380.

Кредісов В.А. Взаємовідносини влади і бізнесу в Києві: проблем більше, ніж здобутків // Економічний часопис XXI. — 2004. — № 1. — С. 39.

Список опублікованих праць (період 2004-2010 рр.)

Кредісова Вячеслава Анатолійовича,

доктора економічних наук, Заслуженого економіста України

Кредісов В.А. Транспортна інфраструктура Києва. Як досягти європейських стандартів // Економічний часопис XXI. – 2004. – № 4.

Дзеркало тижня. – 2004. Фахова дискусія «Проблеми перерозподілу власності та легалізації тіньових доходів в Україні», № 18 (493), 15-21 травня.

День – 2004. Захист проти «захисту». Голографії на копіях сертифікатів відповідності — шлях до соціального вибуху, № 85, 19 травня.

Військо України – 2005. Прибутковий банкрут, або особливості національного господарювання військових державних підприємств, № 7.

Эксперт. – 2005. Военный чемодан без ручки. 04 июля.

Кредісов В.А. Парламентські слухання. «Про стан забезпечення житлом та іншими гарантіями соціального захисту військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб». Київ. 08.02.2006 р.

Дзеркало тижня – 2006. Боротьба за власність Міноборони перейшла в безмежну фазу. № 11 (590), 25 — 31 березня.

Кредісов В.А. Урядовий портал. Наше головне завдання – щоб управління держпідприємством оборонного відомства було професійним. Київ. 31.03.2006.

Эксперт. – 2006. Совесть как материальный актив. 02 октября.

Кредісов В.А. Питання організації діалогу бізнесу і державної влади в сучасних умовах. Матеріали розширеного засідання Ради підприємців України при Кабінеті Міністрів України, Київ, 23.10.2006. – К.: Рада підприємців України при КМУ, Інститут конкурентного суспільства, Український незалежний центр політичних досліджень, 2006. – С. 15-16.

Кредісов В.А. Матеріали круглого столу «Погляд оптимістів на «гарячі» українські проекти: Бюджет-2007, реформа податкової системи, стратегія розвитку країни». 02.11.2006 р.

Кредісов В.А. Вступ країни до СОТ та його наслідки для промислового комплексу міста Киева. Матеріали круглого столу, Київ, 28.11.2006. – К.: Національний інститут стратегічних досліджень, 2006.

Ідеальна країна. – 2006. Судовий захист суб’єктів підприємницької діяльності. Реальність і ілюзії. 4 грудня.

Эксперт. – 2006. Видимость армии. 18 декабря.

Эксперт. – 2006. Матеріали круглого столу «Земля и политическая воля». 25-31 грудня.

Кредісов В.А. Економічний діалог: партнерство заради прогресу. Матеріали круглого столу, Київ, 08.02.2007. – К.: Національний інститут стратегічних досліджень. Центр антикризових досліджень, 2007. – С. 84-89.

Кредісов В.А. Особливості та шляхи детінізації економіки України. Матеріали круглого столу, Київ, 27.03.2007. – К.: Національний інститут стратегічних досліджень, 2007. – С. 21-24.

24 часа. – 2007. Защита от лома. 17 октября.

Кредисов В.А. Вершины и пропасти Вячеслава Кредисова. – К.: Издатель – Губерников Игорь. 2007 г. 160 стр.

Киевский телеграф – 2008. Фискальная реформа: экспертиза предложенных проектов. № 9, 7-13 марта.

Деловая пресса – 2008. Малый и средний бизнес должны стать основным донором поступлений в госбюджет. № 14 (463) от 04.04.2008 г.

Кредісов В.А. Проблема охорони земель. Чи має Україна шанс стати житницею Європи. Матеріали круглого столу, Київ, 17.04.2008 р.

і Статус – 2008. Інвест time. Пошук інвестора — креативний процес. 12.05.2008 р.

Кредісов В.А. Основні питання будівництва доступного житла в Україні. Матеріали наради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, Київ, 19.08.2008 р.

Менеджмент: Навчальні матеріали у схемах і формулах: Навч. Посібник: 2-е вид., випр. і доп. / За ред. А.І. Кредісова. – К.: «Знання України», 2008. В.А. Кредісов – частина 14, термінологічний словник, с. 435-516.

ТСН ua – 2008. Чому долар в Україні дорожчає. Матеріали прес-конференції, Київ, 15 грудня.

Українська правда – 2008. Україні слід боятися не світової, а своєї кризи. Матеріали прес-конференції, Київ, 15 грудня.

УНІАН – 2008. Що шкодить Україні більше за світову фінансову кризу. Матеріали прес-конференції, Київ, 15 грудня.

ВЕТА Оглядач – 2008. Основна проблема України – не фінансова криза, а політична. Матеріали прес-конференції, Київ, 15 грудня.

Сегодня – 2008. Эксперты считают, что наш кризис еще страшнее мирового. 17 декабря 2008 г.

Inter Media Consulting – 2008. О стратегических инвесторах сейчас говорить не приходится. 17.12.2008 г.

Молодь УкраїниЯк поділити мільярд? 14.05.2009 р.

Agent.ua. Разморозка недостроев: застройщики отыграются на покупателях. 04.06.2009.

Inter Media Consulting – 2009. Для строителей главное, чтобы банки выдавали кредиты на жилье. 11.06.2009 г.

Укрінформ-2009. Про іпотечне кредитування та державні закупівлі недобудованого житла. 11.08.2009 р.

Український прес-центр-2009. «Іпотечне кредитування чи державні закупівлі недобудованого житла: альтернатива або конструктивне поєднання?». Матеріали прес-конференції 11.08.2009 р.

BBC.Ukrainian.comУряд обіцяє пільговикам квартири. Почому? 12.08.2009 р.

Finance.ua. Будинок для електорату. 22.08.2009 г.

Киевский телеграфъ, № 34, 21-27 августа 2009 г. Отдам частное дело в хорошие руки.

Stroymart.com.uaЛьготников обещают обеспечить жильем в новостроях 19.10.2009 г.

Минпром. Україна втрачає ринки озброєнь. 18.11.2009 р.

Первая Столица-2009. Материалы пресс-конференции «Доступное жилье». 11.06.2009 г.

Inter Media Consulting – 2009. Будівельник орієнтується не на кредит, а на населення. 23.12.2009 р.

Економічна безпека: Навч. Посібник/ За ред. З.С. Варналія. – К.: «Знання», 2009. В.А. Кредісов – теми 15-16, с. 327-413.

День – 2010. Продуктів «без ГМО» в Україні більше не буде? № 16, 02.10.2010 р.

Киевский телеграфъ, № 6 (508), 12-18 февраля 2010 г. Нелегкая это работа… Эксперты назвали первоочередные задачи для нового президента.

Inter Media Consulting – 2010. Прийміть спочатку бюджет, а потім уже діліть портфелі. Матеріали прес-конференції, Київ, 17.02.2010 р.

IA Голос.ua – 2010. Міжнародний валютний фонд поновить співпрацю із Україною у другому кварталі 2010 року. Матеріали прес-конференції, Київ, 17.02.2010 р.

Banki.ua – 2010. Украина должна поднять платежеспособность своих граждан. Матеріали прес-конференції, Київ, 17.02.2010 р.

24 часаТелеканал – 2010. Друкувати аби врятувати. Матеріали прес-конференції, Київ, 17.02.2010 р.

Украинский Бизнес Ресурс – 2010. Налоговые каникулы для бизнеса – утопия. 16.03.2010 г.

День – 2010. Есть ли основания ожидать замедления инфляции? № 41, 10.03.2010 г.

Inter Media Consulting – 2010. Формування нового уряду – це позитивний сигнал для інвесторів. Матеріали прес-конференції, Київ, 19.03.2010 р.

Inter Media Consulting – 2010. Іноземний бізнес повинен бачити, що гроші в Україну надходять перш за все від внутрішнього інвестора. Матеріали прес-конференції, Київ, 19.03.2010 р.

Inter Media Consulting – 2010. Україна повинна брати кредити від іноземних фінансових установ. Матеріали прес-конференції, Київ, 19.03.2010 р.

Inter Media Consulting – 2010. Основні ризики, які іноземний бізнес вбачає в Україні. Матеріали прес-конференції, Київ, 19.03.2010 р.

UA Banker. Информационный банковский портал – 2010. Прямые иностранные инвестиции в Украину в 2010 г. Составят около 2 млрд. долларов. 19.03.2010 г.

UBR. Ukrainian Business Resource – 2010. Мнение: закрыть бизнес в Украине – проблема. 30.03.2010 г.

Inter Media Consulting – 2010. Повернення ПДВ цінними паперами має більше негативів, ніж позитивів. Матеріали прес-конференції, Київ, 23.04.2010 р.

Inter Media Consulting – 2010. Підняти будівництво можна за допомогою іпотечного кредитування. Матеріали прес-конференції, Київ, 27.04.2010 р.

Inter Media Consulting – 2010. Коштів з бюджету не вистачить на вирішення проблеми будівництва. Матеріали прес-конференції, Київ, 27.04.2010 р.

Stroyrec.com.ua – 2010. Ипотека реабилитирует строительство. 27.04.2010 г.